Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Accès clients
Usuari 
Clau 
Delegacions
español   english   català   euskera   facebook   twitterAddress: Carrer Estel Polar, 15
Teléfono: +34 902 55 55 61
Productes i Serveis
 

Aeri

 
N´hi ha països que necesiten la seguretat de resultats, X-Tract Logistic li la dona.

Oferim el servei d´Exportació i Importació aeria amb la màxima seguretat, fiabilitat i experiència:

Servei d´enviaments Consolidats & enviaments Directes

• Enviaments Door To Door

Mercaderia Perillosa

• Cross Trade: Coordinació i Execució d´enviaments entre tercers Països


• Especialitzats als següents destins:
- L´Àfrica Occidental
- L´Àfrica del Nord
- Amèrica del Nod
- Amèrica Central i Amèrica del Sud
- Extrem Orient
- L´Orient Mitjà

• Especialitzats als següents origens:
- Extrem Orient
- Amèrica del Nord
- Amèrica del Sud


Contacte amb nosaltres per a solicitar-nos mes informació sobre els nostres serveis aeris.Sol⋅liciti les nostres tarifes i sortides
Etiquetes de riscos i mercaderies perilloses
Logos ISO 9000 y 14000

INFORMACIÓ LEGAL


POLÍTICA DE PRIVACITAT

X-TRACT LOGISTICS, SLU, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privadesa per mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En aquests casos, X-TRACT LOGISTICS, SLU anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mísmo. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i demas normativa de desarrollo.


EL DRET DE LA INFORMACIÓ

D'acord amb l'Art.5 de la LOPD us informem que les dades subministrades per vostè passaran a formar part del fitxer Clients de X-TRACT LOGISTICS, SLO, trobant inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent l'única destinatària de la informació subministrada. La finalitat del tractament serà la gestió de l'oficina amb la nostra cartera de clients per poder oferir el servei contractat i el cobrament del mateix, confeccionar pressupostos i enviar-comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal o electrònic) sobre els diversos productes i serveis que presta aquesta empresa, consentint vostè de forma expressa. El responsable del fitxer és X-TRACT LOGISTICS, SLU que té el seu domicili en C / ESTRELLA POLAR Nº15 03007 ALACANT (SPAIN) +34 902.555.561, i pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a l'anterior direcció amb els requisits previstos en la Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, relativa a l'exercici dels esmentats drets, o personalment a la nostra seu acreditant la seva identitat.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com obligatoris suposarà la impossibilitat de prestar el producte o servei objecte de contractació. L'usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol canvi en les seves dades. L'usuari que faciliti dades personals sobre una altra persona, haurà ell mateix, si escau, informar el titular de les dades del que estableix la present Política de Privacitat.


EL CONSENTIMENT INFORMAT

En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Clients del que és responsable X-TRACT LOGISTICS, SLU per a les finalitats específicament determinades anteriorment.


EL PRINCIPI DE QUALITAT DE DADES

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produeixi en un futur. X-TRACT LOGISTICS, SLU procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.


EL PRINCIPI DE SEGURETAT DE DADES

personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado está en consonancia con la naturaleza de los datos personales suministrados.


L'ÚS DE COOKIES

Les cookies són petits fitxers de dades o conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador de l'usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S'utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l'usuari al tornar aquest a connectar-se. L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies, que tindran per finalitat el facilitar el procés de compra online dels productes o serveis oferts, i servir la publicitat o determinats continguts o informacions jurídiques d'interès per a l'usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Per això, l'usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Cap cookie permet extreure informació del disc dur de l'usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d'un ordinador determinat a un codi anònim. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part d'un arxiu galeta, és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. L'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent. Atès que l'adreça de correu electrònic de l'usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-lo, mitjançant la seva recollida en el formulari de dades on-line l'usuari autoritza expressament a X-TRACT LOGISTICS, SLU el seu tractament per a l'enviament de comunicacions comercials o promocionals relatives als productes o serveis que presta aquesta empresa. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a X-TRACT LOGISTICS, SLU No obstant això, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic (Correu electrònic de l'empresa o enllaç a l') .o trucant al telèfon +34 902.555.561.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL


X-TRACT GLOBAL LOGISTICS, S.A. DE C.V. (En adelante denominada como “X-TRACT MÉXICO”) es una sociedad mexicana, comprometida y respetuosa de los derechos sobre los datos personales y/o imágenes, recabados de las personas físicas, reconocidos en el Artículo 16 Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y Lineamientos, por lo anterior, pone a su disposición el presente aviso de privacidad, en aras de que el titular de los datos personales y/o imágenes, se encuentre facultado a ejercitar su derecho a la autodeterminación informada.El titular de los datos reconoce que está proporcionando sus datos de contacto, “X-TRACT MÉXICO” tiene el compromiso de tratar esta información únicamente para proveer nuestros servicios de operación logística internacional y nacional, darle aviso sobre cambios o nuevos servicios, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes y a las autoridades competentes, evaluar la calidad del servicio que le brindamos y para fines estadísticos, llevar un historial de operaciones, entre otros. Antes de que nos proporciones cualquier información, deberás de leer y comprender los términos de este Aviso de Privacidad.


DEFINICIONES


Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales y/o imágenes, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley.

Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales y/o imágenes referentes a una persona identificada o identificable.

Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales y/o imágenes, una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde.

Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos y/o imágenes mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.

Consentimiento tácito: Se entenderá que el titular ha consentido en el tratamiento de los datos y/o imágenes, cuando habiéndose puesto a su disposición el Aviso de Privacidad, no manifieste su oposición.

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Días: días hábiles.

Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales y/o imágenes por cuenta del responsable.

Finalidades primarias: Aquellas finalidades para las cuales se solicitan principalmente los datos personales e imágenes y por lo que se da origen a la relación entre X-TRACT MÉXICO y el TITULAR.

Finalidades secundarias: Aquellas finalidades que no son imprescindibles para la relación entre X-TRACT MÉXICO y el TITULAR, pero que con su tratamiento contribuye al cumplimiento del objeto social de X-TRACT MÉXICO.

Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con lo señalado por el Reglamento de esta Ley.

Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, vigente en los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales e imágenes.

Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales y/o imágenes.

Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales e imágenes, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales e imágenes.

Transferencia: Toda comunicación de datos y/o imágenes realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento.


1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.


El responsable de la obtención de los datos personales e imágenes es X-TRACT GLOBAL LOGISTICS, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en la calle de Sinaloa número 84 Interior 32 Col. Roma CP. 06700 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México; como responsable del uso y protección de sus datos personales y/o imágenes.


2.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.


A) X-TRACT MÉXICO acepta y reconoce que podrá tratar directamente o a través de encargados, los datos personales e imágenes de EL TITULAR, de conformidad al tipo de relación que tiene con éste, para las siguientes FINALIDADES PRIMARIAS:

I.- Cuando EL TITULAR sea un trabajador o candidato a serlo, las finalidades primarias siguientes:

 • Para implementar procedimiento de reclutamiento y/o contratación.
 • Para mantener contacto con EL TITULAR.
 • Para elaborar expediente laboral físico y/o digital de EL TITULAR que será resguardado en las oficinas de X-TRACT MÉXICO, hasta por seis años posteriores a la obtención de datos o bien el mismo plazo contados a partir de que concluya la relación laboral.
 • Para realizar los trámites necesarios de alta, baja o modificaciones al registro de EL TITULAR, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o las instituciones que se requiera.
 • Para realizar el pago del salario y/o comisiones, y demás prestaciones generadas a favor de EL TITULAR.
 • Para inscribir al TITULAR en los cursos, seminarios, talleres, o cualquier otro tipo de capacitación organizada por terceros, relacionada con las actividades o el giro que tiene X-TRACT MÉXICO.
 • Para elaboración de contratos y para asignación de herramientas de trabajo que requiera el TITULAR para la ejecución de sus actividades laborales.
 • Para exhibir el expediente del TITULAR, para acreditar el cumplimiento de los procesos en auditorías de calidad o auditorías contables o procesos legales de cualquier índole.
 • Las Imágenes se usaran para credencialización, acceso a las instalaciones, publicidad, páginas web o redes sociales.

II.- Cuando EL TITULAR sea Cliente y/o Prospecto de cliente, las finalidades primarias siguientes:

 • Para llevar a cabo la preparación y ejecución de los servicios que ofrece X-TRACT MÉXICO. El expediente de identificación, preparación, ejecución y resultado de los servicios de X-TRACT MÉXICO será conservada hasta por seis años a partir de la fecha de conclusión del servicio.
 • Para contacto vía telefónica o por correo electrónico, para atender y dar seguimiento a las solicitudes de servicios.
 • Para realizar y almacenar un expediente físico del TITULAR-Cliente durante el tiempo que dure la relación jurídica y por hasta seis años posteriores a la terminación.
 • Para la elaboración de facturación electrónica y notas de crédito derivadas de los servicios que proporciona X-TRACT MÉXICO.
 • Las Imágenes se usaran para acceso a las instalaciones, publicidad, páginas web o redes sociales.

III.- Cuando EL TITULAR sea proveedor y/o Prospectos de Proveedor.

 • Para contactarlo vía telefónica o por correo electrónico, para dar seguimiento a las solicitudes de servicios y/o productos que requiere X-TRACT MÉXICO.
 • Para realizar transferencias bancarias o pagos, o bien aclaraciones y modificaciones sobre los pagos.
 • Para llevar un expediente físico y/o electrónico del Proveedor durante el tiempo que dure la relación jurídica y por seis años posteriores a su terminación por cualquier causa.
 • Las Imágenes se usaran para acceso a las instalaciones, publicidad, páginas web o redes sociales.

IV.- Cuando EL TITULAR sea Usuario de la página Web:

 • Para identificar a los solicitantes de servicios.
 • Para contactar vía correo electrónico a EL TITULAR-Usuario, para atender y dar seguimiento a sus comentarios o solicitudes en el apartado de “Contacto” del sitio.

B) X-TRACT MÉXICO podrá tratar los datos personales e imágenes del TITULAR, de conformidad al tipo de relación que tiene con éste, para las siguientes FINALIDADES SECUNDARIAS:

I.- Cuando EL TITULAR sea un trabajador o candidato a serlo, las finalidades primarias siguientes:

 • Para el caso del TITULAR-Cliente, evaluar la calidad de los servicios y/o productos ofrecidos por X-TRACT MÉXICO, así como la calidad de atención a sus comentarios o solicitudes.
 • Para proporcionarle comunicaciones adicionales, información y promociones, tales como boletines informativos e invitaciones a eventos o felicitaciones.
 • Para Informar vía correo electrónico sobre cambios que estén relacionados con el servicio solicitado por el TITULAR.
 • Para contactar al TITULAR-Usuario a fin de informarle de actualizaciones del Sitio Web, mensajes informativos y relativos a servicios, incluyendo actualizaciones de seguridad importantes.
 • Imágenes para publicidad, informativo, ejemplificativo, promocional, páginas web y/o redes sociales.

En caso de que EL TITULAR no desee que sus datos personales e imágenes, sean utilizados para todas o algunas de las Finalidades Secundarias que se establecen en el inciso “B”, deberá enviar una solicitud de eliminación de sus datos e imágenes, especificando las finalidades para las que desea que no sean tratados sus datos personales e imágenes, al siguiente correo electrónico: avisodeprivacidad.mex@xtractlogistics.com

Asimismo, X-TRACT MÉXICO informa al TITULAR que, salvo las excepciones citadas en el presente Aviso, todos los datos personales y/o imágenes almacenadas en soportes físicos, serán almacenados hasta por seis años, una vez que concluya la finalidad para la que fueron recabados, para su posterior destrucción. Para el caso de la información que se contenga en medios electrónicos y de la que no se establezca un plazo de almacenamiento el plazo será de hasta seis años posteriores a la conclusión de la finalidad para el cual fueron recabados.


3.- FORMA DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES.


Los datos personales e imágenes de las personas físicas, que X-TRACT MÉXICO obtiene de los candidatos, trabajadores, clientes, prospectos de clientes, proveedores, prospectos de proveedores y/o socios de negocios, prestadores de servicios, visitantes a las instalaciones y usuarios del sitio web: www.xtractlogistics.com con motivo de las actividades que realiza, servicios que presta y objeto social a cumplir, son recabados en forma directa, proporcionados de manera personal, telefónica, correo electrónico o por la página web por el titular.

Al ponerse a su disposición físicamente o al ingresar y utilizar este portal de internet, cuyo nombre de dominio es: www.xtractlogistics.com propiedad de X-TRACT MÉXICO, usted (el titular) declara que está aceptando los términos y las condiciones contenidos en este aviso, así mismo declara y otorga expresamente su aceptación y consentimiento, utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 1803 del Código Civil Federal.

Si el titular no acepta en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este aviso, deberá abstenerse de compartir cualquier tipo de información o imágenes a X-TRACT MÉXICO por cualquier medio incluyendo el sitio: www.xtractlogistics.com

Para el caso que el titular continúe en el uso de www.xtractlogistics.com sea en forma total o parcial, dicha acción se considerará como su absoluta y expresa aceptación a los términos y condiciones aquí estipulados.


4.- DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SON TRATADAS.


El TITULAR reconoce y acepta que X-TRACT MÉXICO, obtendrá directamente los siguientes datos personales e imágenes, atendiendo a la relación con cada TITULAR:

 • Trabajadores y/o Candidatos: Nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, domicilio convencional, imágenes y voz, estado civil, firma, fotografía, teléfono local y/o móvil, número de seguridad social, CURP, RFC, número de licencia para conducir, datos para depósito bancario, datos de contacto en caso de emergencia, fecha y hora de ingreso y salida a las instalaciones de X-TRACT MÉXICO. De referencias personales o datos de contacto (nombre, dirección, teléfono y empresa en la que laboro). De datos escolares. Último grado de estudios, institución, titulo recibido, estudios actuales, horario e institución, funciones de oficina que domina, cursos o seminarios, institución y fecha de aplicación de dichos cursos, conocimientos sobre idiomas, equipo de cómputo y oficina, disponibilidad para viajar. De experiencia profesional. Empresa, giro, teléfono, periodo, último sueldo, nombre y puesto de último jefe inmediato. Documentación en copia: Acta de nacimiento, RFC, CURP, IFE o INE u otra identificación oficial, Comprobante de Domicilio, Currículum Vitae, y dos referencias laborales.
 • Clientes o prospectos de clientes: Datos de contacto, Nombre completo, correo electrónico, domicilio convencional, imágenes y voz, firma, teléfono local y/o móvil, identificación oficial, RFC, y aquella necesaria para darle debida atención y de acuerdo al objeto social de X-TRACT MÉXICO y el servicio solicitado, información que tendrá el carácter de confidencial.
 • Prestadores de Servicios y Proveedores: RFC, opinión de cumplimiento emitida por el SAT, Número de cuenta bancaria y/o CLABE, identificación oficial, comprobante de domicilio, número telefónico y correo electrónico.
 • Usuario de Página web: Nombre, teléfono, correo y ciudad.

EL TITULAR en este acto, otorga su consentimiento expreso en términos del artículo 9 de la LFPDPPP, para que X-TRACT MÉXICO, trate sus imágenes, datos personales, los financieros y/o patrimoniales citados, para cumplir con las finalidades que establece el presente Aviso de Privacidad.

X-TRACT MÉXICO manifiesta que podrá obtener los datos personales e imágenes de EL TITULAR mediante las denominadas fuentes de acceso público, a efecto de validar, actualizar y contactar a EL TITULAR, respetando en todo momento la expectativa razonable de privacidad, a que se refiere el artículo 7 de la LFPDPPP.

X-TRACT MÉXICO usará información IP (Protocolo de Internet, por sus siglas en inglés Internet Protocole) para analizar cualquier tipo de amenazas al sitio www.xtractlogistics.com, así como para recabar información demográfica. Sin embargo, la información IP, en ningún caso será utilizada para identificar a los TITULARES, excepto cuando haya probabilidades de actividad fraudulenta.


5.- DATOS SENSIBLES.


Información bancaria para depósitos, imágenes necesarias para ejecutar el objeto del contrato o relación jurídica o comercial entre el Titular y X-TRACT MËXICO, seguridad de instalaciones.


6.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.


X-TRACT MÉXICO se compromete a no transferir los datos personales e imágenes a terceros, salvo en los casos que resulte necesario para cumplir con las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad, solo se transferirán de ser necesario a las empresas del grupo al que pertenece X-TRACT MÉXICO, por ser partes relacionadas, para la ejecución de los servicios o relación jurídica existente entre el titular y la responsable.

No obstante lo anterior, en caso de que se presenten vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento, que afecten de forma significativa los derechos de imagen, patrimoniales o morales de los TITULARES, éstos serán informados por correo electrónico, de forma inmediata, a fin de que estos últimos puedan tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos, deslindando de cualquier responsabilidad a X-TRACT MÉXICO, si la vulneración no es imputable a la empresa.

LE INFORMAMOS QUE PARA LAS TRANSFERENCIAS INDICADAS CON ANTERIORIDAD REQUERIMOS OBTENER SU CONSENTIMIENTO. SI USTED NO MANIFIESTA SU NEGATIVA PARA DICHAS TRANSFERENCIAS, ENTENDEREMOS QUE LO HA OTORGADO.


7.- MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.


El titular tiene derecho a conocer qué datos personales y/o imágenes tenemos de él, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

En caso de que EL TITULAR necesite Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse a los datos personales que ha proporcionado a X-TRACT MÉXICO, el TITULAR deberá seguir el siguiente procedimiento:

7.1.- Enviar un correo electrónico al Encargado de la Responsable, designada en el punto ocho ( 8 ) del presente Aviso, mediante el cual serán atendidas dichas solicitudes, señalando lo siguiente:

 • 7.1.1.-El nombre completo del TITULAR, domicilio y correo electrónico para recibir la respuesta que se genere con motivo de su solicitud;
 • 7.1.2.-El motivo de su solicitud;
 • 7.1.3.-Los argumentos que sustenten su solicitud o petición;
 • 7.1.4.-Documento oficial que acredite su identidad y que demuestre que es quien dice ser;
 • 7.1.5.-Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
 • 7.1.6.-Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, el TITULAR deberá indicar, además de lo señalado, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

7.2.- X-TRACT MÉXICO notificará al TITULAR, en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, la resolución adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta en términos de Ley. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.


8.- MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO.


EL TITULAR de los datos personales e imágenes podrá revocar el consentimiento que se otorga con la aceptación del presente. Dicha revocación del consentimiento que se otorga por medios electrónicos, se deberá de hacer observando el siguiente procedimiento:

8.1.- Enviar un correo electrónico en atención al Responsable, designado en el punto ocho ( 8 ) del presente Aviso, mediante el cual serán atendidas dichas solicitudes.

8.2.- Enviar una solicitud o mensaje de datos al correo electrónico antes precisado, en el que señale:

 • 8.2.1.-El nombre completo del TITULAR, domicilio y correo electrónico para recibir la respuesta que se genere con motivo de su solicitud;
 • 8.2.2.-El motivo de su solicitud;
 • 8.2.3.-Los argumentos que sustenten su solicitud o petición;
 • 8.2.4.-Documento oficial que acredite su identidad y que demuestre que es quien dice ser; y
 • 8.2.5.-Fecha a partir de la cual, se hace efectiva la revocación de su consentimiento.

8.3.- X-TRACT MÉXICO notificará a EL TITULAR, en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud sobre el ejercicio de los derechos ARCO, la resolución adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta, mediante un mensaje que contenga que ha ejecutado de todos los actos tendientes a no tratar los datos personales de EL TITULAR

La Responsable designa como encargada de tramitar las solicitudes, en caso de que EL TITULAR necesite revocar su consentimiento, así como Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponerse al tratamiento de los datos personales que ha proporcionado, a:

Encargada de la Responsable: Verónica Barrios Rodríguez
Correo electrónico: avisodeprivacidad.mex@xtractlogistics.com

9.- LIMITACIONES PARA EL ACCESO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.


X-TRACT MÉXICO, se compromete a realizar su mejor esfuerzo para proteger la seguridad de los datos personales y/o imágenes que el TITULAR le está entregando, mediante la celebración de actos jurídicos, el uso de tecnologías que controlen el acceso, uso o divulgación sin autorización de la información personal; para tal efecto, se almacena la información personal en bases de datos con acceso limitado que se encuentran en instalaciones controladas con mecanismos de seguridad; X-TRACT MÉXICO, se compromete a que la información proporcionada por el TITULAR, sea considerada con carácter confidencial, y utilizada bajo plena privacidad.

En este tenor, X-TRACT MÉXICO se obliga a tomar las medidas necesarias para garantizar que los Encargados que utilicen cumplan con lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.


10.- USO DE “COOKIES” Y “WEB BEACONS”.


10.1.- X-TRACT MÉXICO reconoce que no es posible que el sitio www.xtractlogistics.com haga uso de "cookies" en conexión con ciertas características o funciones. Las cookies son tipos específicos de información que un sitio web transmite al disco duro de la computadora del TITULAR con el fin de mantener los registros. Las cookies pueden servir para facilitar el uso de un sitio web, al guardar contraseñas y preferencias mientras EL TITULAR navega en internet.

10.2.- El sitio www.xtractlogistics.com no usa o guarda cookies para obtener datos de identificación personal de la computadora del TITULAR que no se hayan enviado originalmente como parte de la cookie.

10.3.- Por su parte, las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.

10.4.- Aunque la mayoría de los navegadores aceptan “cookies” y “web beacons” automáticamente, EL TITULAR puede configurar su navegador para que no los acepte.

10.5.- Para desactivar las “cookies”, debe seguir las siguientes instrucciones: ?

 • 10.5.1.- En una PC: abrir el explorador de Internet, entrar al menú de “Herramientas”, entrar a “Opciones de Internet”, escoger la pestaña de “Privacidad”, mover el cursor de la Configuración hacia “Bloquear todas las Cookies”.
 • 10.5.2.- En una Mac: abrir la aplicación de internet, ir a “Preferencias”, escoger la opción de “Seguridad”, escoger “Nunca” en la opción de “Aceptar Cookies”.


11.- MODIFICACIONES.


El Aviso de Privacidad, puede ser modificado en el tiempo y forma que X-TRACT MÉXICO lo determine, atendiendo al estudio y las regulaciones en materia de protección de datos personales que surjan, por lo que se obliga a mantener actualizado el mismo, para notificaciones de cualquier cambio al presente aviso de privacidad o para su consulta, deberá realizarlo en el sitio web, cuya URL es: www.xtractlogistics.com, a efecto de que en su caso, EL TITULAR se encuentre en posibilidad de ejercer sus derechos ARCO.


12.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.


Las partes expresan que el presente aviso, se regirá por las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, en especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, Lineamientos, la Ley Federal del Derecho de Autor, Código Civil Federal y demás relativas y aplicables.

Para el caso de que exista una disputa o controversia, derivada de la interpretación, ejecución o cumplimiento del aviso de cualquiera de los documentos que del mismo se deriven, o que guarden relación con éste, las partes amigablemente, buscarán llegar a un acuerdo dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que surja cualquier diferencia y se notifique por escrito sobre dicho evento a la contraparte, deduciendo el proceso de mediación ante el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, llevándose al amparo de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y su Reglamento Interno, vigente al momento de que se presente la controversia.

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, convienen en este acto en someter todas las desavenencias que deriven del presente AVISO o de cualquiera de los documentos que del mismo se deriven, o que guarden relación con éste o con aquéllos, serán resueltas de manera definitiva siendo competencia y aplicables las leyes de las Autoridades Administrativas Federales en la Ciudad de México o Tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier fuero distinto que por razones de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles.